ASCII art for tag shuttle

ASCII Art Starwars - Gamma-class Assault Shuttle

  ___________________________________________________________
 |                              |
 |   _____                         |
 |  | | |`-._______________________________________   |
 |  | ( ) | | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  _____\   |
 | [=| | |.-|| || || || || || || || || || ||-. \xxxxx\  |
 | `-| | ||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|||~\XXXX\  |
 | [=| | | |______________________________|__`'-------) |
 | [=| ()=-| ]|__________|  |---/ \---| /___________/  |
 |   \ | | |  |  /| `--._|__/____\__|_|   ()=- /  |
 |   \()=- ]| _|__/_|____.'       |________.+'   |
 |    \__|__|_/__________________________|_____.-'-'   |
 |                  \_X          |
 |                    \          |
 |                            LS |
 |___________________________________________________________|

    Telgorn Corporation's Gamma-class Assault Shuttle
color scheme
A A A

ASCII Art Starwars - Sienar Fleet Systems Lambda-class Imperial Shuttle

         ___
        / |
        / =|
       /  =`.
       /   |
      <_______|
    __,.----'__`+
    '------:_____]   LS   Sienar Fleet Systems'
        _|_        Lambda-class Imperial Shuttle (1)
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
color scheme
A A A

ASCII Art Starwars - Sienar Fleet Systems Lambda-class Imperial Shuttle Top Head View

      o
      /\      .
     | `.
     `.  \          .
  .   |  `.
      `.   |     .
      |   |_.--.
     . `.  /<= .-'       .
  .    |_./|_.'/))  .
       /()_.-'/ /`-.
      / / _.-'\/_  `-.__
      (./())   ~~--..__~`-o
   .   | /  .      `-'
      //    .  .       .
      //
 .    //                Sienar Fleet Systems'
     //    .      .      Lambda-class Imperial Shuttle (2)
    //
    o/  LS
color scheme
A A A

ASCII Art Starwars - Sienar Fleet Systems Lambda-class Imperial Shuttle Back view

                    .
               .-o
         .      / |
    .         . /  |  .
              /  |
         .    /   |
 .           /   /     .
       .     /  _./  .
          _.---~-.=:_
         (_.-=() <~`-`-.
         _/ _() ~`-==-._,>
     ..--====--' `~-._.__()
   o===''~~       |__()
        .     \  |       .
              \ \
              \ \   .
    .          \ \      Sienar Fleet Systems
         .      \ \     Lambda-class Imperial Shuttle (3)
                \_ \    .
            LS    ~o
color scheme
A A A