ASCII art for tag cap

ASCII Art Pirate

*
         _____                       
       .-" .-. "-.                     
      _/ '=(0.0)=' \_                    
     /`  .='|m|'=.  `\                   
     \________________ /                   
   .--.__///`'-,__~\\\\~`  HEY EVERYBODY DID I MISS      
   / /6|__\// a (__)-\\\\   TALK LIKE A FAGGOT DAY ?!?!?!?!?!?
 jgs \ \/--`((  ._\  ,)))                    
   / \\ ))\ -==- (O)(                    
  /  )\((((\  . /)))))                    
  / _.' / __(`~~~~`)__                     
 //"\\,-'-"`  `~~~~\\~~`"-.                   
 // /`"       `   `\                  
//
color scheme
A A A

ASCII Art Pirate

*

     _,-._
    ; ___ :      ,------------------------------.
  ,--' (. .) '--.__  | Wer in daraa keine ASCII-Art |
 _;   |||    \  |  postet, sollte ueber die   |
 '._,-----''';=.____,"  |    * P L O N K E *     |
  /// < o>  |##|    |   geschickt werden!     |
  (o    \`--'    //`-----------------------------'
 ///\ >>>> _\ >>>>>
color scheme
A A A