ASCII Art Gun

 ,--^----------,--------,-----,-------^--,
 | |||||||||  `--------'   |     O
 `+---------------------------^----------|
  `\_,-------, _________________________|
   / XXXXXX /`|   /
  / XXXXXX / `\  /
  / XXXXXX /\______(
 / XXXXXX /
 / XXXXXX /
(________(
 `------'
color scheme
A A A